La Xarxa de Polítiques d’R+D+I, més coneguda com a Xarxa RDI, és una xarxa temàtica vinculada al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La Xarxa RDI sorgeix a finals de 2010 com un instrument de coordinació estratègica multinivell per donar suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació a Espanya.

URL de Video remoto

Objectius


En aquesta línia, l’objectiu principal de la xarxa és coordinar els diferents agents del sistema d’R+D+I espanyol per optimitzar el disseny, la implementació i el desenvolupament dels marcs de suport públic a l’R+D+I, i afavorir, d’aquesta manera, la mobilització dels recursos i l’accés al finançament provinent de fons europeus i, en particular, del fons FEDER. Per tant, la Xarxa RDI fomenta i dona suport a les RIS3 (estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent).

Aquest objectiu principal es complementa amb una sèrie d’objectius específics:

 • Optimitzar els marcs de suport públic a la recerca i la innovació i evitar solapaments en la definició de programes i en l’ús dels recursos.
 • Introduir millores en els sistemes d’informació.
 • Incrementar la cooperació i el diàleg entre les administracions responsables de les polítiques d’R+D de l’AGE i de les comunitats autònomes.

Sobre la base d’aquests objectius, s’organitzen les activitats de la Xarxa RDI a través dels seus plans de treball, normalment anuals, els quals s’emmarquen dins del Pla estratègic Xarxa RDI 2017-2023, l’última versió del qual data del maig de 2020.

Actualment, la xarxa i les seves diferents activitats estan directament relacionades amb l’objectiu temàtic 1, “Enfortiment de la recerca, del desenvolupament tecnològic i de la innovació”, Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i cofinançades a través de l’eix 13 d’assistència tècnica del Programa Plurirregional d’Espanya (POPE) i pel CDTI, E.P.E, agència d’innovació espanyola dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, qui és responsable actualment de la Secretaria Tècnica.

 

Estructura


Presidència

La Presidència de la Xarxa RDI està compartida pel Ministeri de Ciència i Innovació (Direcció General de Planificació de la Recerca) i el Ministeri d’Hisenda (Direcció General de Fons Europeus). El primer té les competències a escala nacional en política d’R+D+I i el segon té les competències en fons europeus, entre aquests, el FEDER.

Les funcions principals de la Presidència són la representació de la xarxa i la definició de les línies d’actuació.

Ple

El Ple de la Xarxa RDI es configura com el punt de trobada de tots els membres de la xarxa, inclosa la Presidència i la Secretaria Tècnica.

La responsabilitat principal del Ple és assegurar el consens en l’exercici de la xarxa, així com orientar-ne i aprovar-ne els plans de treball. Com a norma general, es reuneix un cop a l’any de manera presencial.

Secretaria Tècnica

L’objectiu de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Polítiques d’R+D+I és proporcionar assistència tècnica per promoure la cooperació i la collaboració entre els diversos actors que integren la xarxa. Les funcions de la Secretaria Tècnica són:

 • La coordinació administrativa i logística de les activitats de la xarxa, inclosa la coordinació dels treballs per a l’elaboració dels plans de treball i per al desenvolupament de les activitats que s’hi prevegin.
 • L’organització, el seguiment i la coordinació logística dels plens de la xarxa i dels grups de treball que es constitueixin.
 • L’organització de les comunicacions entre els membres de la xarxa, així com el desenvolupament i el manteniment de la pàgina web que ha de servir com a plataforma bàsica d’informació, comunicació i continguts d’interès per a la consecució dels objectius de la xarxa, inclosa la informació de totes les actuacions, les convocatòries i les iniciatives d’interès.

Actualment, la Secretaria Tècnica està a càrrec del CDTI, E.P.E. com a part del seu Departament de Promoció Institucional i Cooperació Territorial.

 

Membres


 

La xarxa es configura com un punt de trobada entre tots aquells agents i entitats de les administracions central i regional la missió dels quals és la millora de la situació de la innovació a Espanya. D’aquesta manera, la xarxa està integrada pels agents més rellevants de l’ecosistema de polítiques d’R+D+I d’Espanya. 
Avui dia la xarxa està integrada per més de 60 entitats diferents, entre les quals podem trobar:

 • La Comissió Europea (DG Regio) i el Centre Comú de Recerca (JRC)
 • El Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d’Hisenda
 • Les conselleries dels governs autonòmics amb competències en polítiques d’R+D+I i en la gestió de fons
 • Diferents agències d’innovació i agències de desenvolupament regional
 • Organismes intermedis de l’objectiu temàtic 1 (OT1) del FEDER
 • Altres entitats relacionades amb l’activitat de la xarxa
 • Representants dels agents econòmics i de la societat civil 
 • Altres xarxes temàtiques